آموزش:

تدريس دروس آمار در دانشگاه های ولی عصر(عج) رفسنجان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه قشم و کارلتون کانادا به زبانهای فارسی و انگلیسی و برگزاری دوره، سخنرانی و کارگاه های آموزشی در زمینه های آمار ، ریسک و مدیریت با استفاده از روشهای نوين آموزشي از جمله فعاليتهای این بخش است.

                                             اطلاعات کامل در رزومه موجود است        
فعاليت اخير:  تدوين برنامه بين المللی راهبردی در زمينه نکات آماری در رسانه‌ها در قالب کارگروهی با شرکت شش نفر از اساتيد کشورهای ديگر زير نظر انجمن بين المللی آمار (ISI)

  پژوهش:

مجری يک طرح پژوهشي با همکاری اساتيد دانشگاه اصفهان و چاپ بیش از سيزده مقاله علمي فارسی در سطح علمی ترویجي و علمي پژوهشي و دو مقاله انگليسی و تالیف و چاپ سه کتاب از جمله فعاليتهای پژوهشي بوده است.